Utilities 3

Utilities 3

Utilities Manager ‘We hebben circa twintig procent overtollige warmte. Door steeds meer gebruik van het hoge druknet te maken, kunnen we dat straks beter op en buiten het terrein kwijt’, zegt Richard de Haan, asset manager utilities van Emmtec Services. Biogas in Twente Biogasnetwerk Twente zet de infrastructuur in voor het transport van biogas. Gerald de Haan, directeur van Cogas, vraagt daarbij wel om experimenteerruimte van de overheid. ‘We moeten eerst een markt creëren, voordat commerciële partijen zullen aanhaken.’ Biostoom Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. Die alternatieven zijn er, maar die maken het leven van een utilitiesmanager er niet altijd gemakkelijker op.   Tijd voor klimaatwet In de aanloop naar de verkiezingen meden de politici grote onderwerpen zoals klimaatverandering. Toch vindt Gert Jan Kramer hoogleraar duurzame energievoorzieningssystemen van het Copernicusinstituut dat een nieuw kabinet prioriteit moet geven aan klimaatbeleid, al was het maar omdat de industrie er zelf om vraagt. Industrie en energieproducenten ontvouwen emissiereductieplannen Dat de energietransitie zich over de gehele maatschappij uitstrekt, blijkt wel uit de diverse belangengroepen die zich allemaal over dezelfde vraagstelling bogen: Hoe kunnen we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Hoever dat terugdringen gaat, daar zijn de meningen nog over verdeeld maar ratificatie van de COP21-afspraken is in ieder geval gewenst. Handhaving energiebesparing en energie-audits op handen Al jaren rust op ondernemingen de verplichting om alle beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De handhaving loopt tot op heden achter, maar daar lijkt verandering in te komen. De handhavingsinstrumenten die het gezag...
Utilities 4

Utilities 4

Utilities Manager Grolsche Bierbrouwerij maakt vaart met haar duurzame doelstellingen. De waterfootprint is sinds 2008 met 23 procent gedaald en staat nu op 3,4, waarmee Grolsch een keurige middenmoter in de brouwerijwereld is. Hannover Messe De Hannover Messe is dé technologiebeurs die onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van energietechniek laat zien. Egbert Klop van Industrial Energy Experts bezochtde beurs en maakte verslag van opvallende technische trends en ontwikkelingen. Interview Nu duurzame productie hoog op het prioriteitenlijstje staat van industriële bedrijven, krijgt ook waterbehandeling meer aandacht. Er is namelijk nog heel wat te winnen op het gebied van koelen ketelwaterbehandeling en afvalwaterzuivering. Nieuwe technologie kan zowel kosten drukken als de ecologische voetafdruk verkleinen. Process control leidt waterwereld industrie 4.0 in De uitdagingen voor de industrie en waterwereld zijn fors: specialistische kennis neemt af en tegelijkertijd wordt het uiterste van de assets gevraagd. Procesautomatisering biedt voor beide uitdagingen een oplossing en maakt het mogelijk om de grenzen nog verder op te zoeken. Evides gebruikt restwarmte Huntsman voor demiwater Evides Industriewater en Huntsman openden onlangs de warmtekoppeling tussen de koelsystemen van Huntsman en het demiwater van Evides Industriewater. Deze warmtekoppeling geeft een substantiële besparing van fossiele brandstoffen in het petrochemisch cluster in de Botlek. De samenwerking kan een jaarlijkse CO2-besparing van vijftienduizend ton opleveren. Ontwikkeling offshore windparken in stroomversnelling In het Energieakkoord is overeengekomen dat vanaf 2026 geen subsidies meer zullen worden verstrekt voor de aanleg van windparken. De trenddaling van de aanbesteding van Borssele 1 en 2 van respectievelijk DONG en Shell belooft een versnelling van die...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: IndustriePerspectief , geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 62215981. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd. 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken. Artikel 2. Algemeen 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte...